Kdo jsme
Menu

Vyhledávání

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. “Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. (Izajáš 40,21-26)

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. (Jan 1,1-2)
 
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.  (Žalm 24,1)
 
On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. (Skutky 17,26)

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300