Co je v plánu
Menu

Vyhledávání

Rádi se hýbete? S námi si můžete pravidelně zahrát volejbal či nohejbal.
V pondělky vždy od 19 hodin hrajeme v tělocvičně Biskupského gymnázia.

Šíření koronaviru a znepokojení, které vyvolává, nám připomíná naši lidskou křehkost, kterou tak rádi záměrně přehlížíme. Evangelický farář Pavel Rejchrt k tomu výstižně napsal:

„Vždyť tento život pomíjí opravdu příliš rychle, máloco stihneme, zůstávají tu po nás věci sotva načaté, nedokončené. A tak je tomu i s celým lidstvem: jen pokusy, jen záblesky, daleko víc střepů než zachovalých džbánů, mnohým se například rozsype manželství nebo zhatí životní zaměření, leckdo dělá, co ho dvakrát netěší, protože nic jiného mu poměry neumožnily. Tak je tomu s námi se všemi, s každým jinak, a přece v tom výsledném troskotání velmi podobně, ba při pohledu pod povrch vnějšího společenského lesku, uznání, politického vlivu i mnohociferného bohatství není nakonec komu co závidět: proč třeba i úspěšné superhvězdy skáčou pod vlak nebo se smrtelně předávkují?

Žalm 66,10–12 (ČSP)
„Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.“
Může se stát, že Bůh nám dává víc, než dokážeme unést. To je však – vlastně dost zvláštně – zdrojem útěchy. Kdybychom dokázali unést každou situaci, nikdy bychom neskoncovali se spoléháním na sebe sama. A jen tehdy, když dojdeme na konec svých sil, si uvědomíme, jak zoufale potřebujeme Boha.
Naše těžkosti nám dávají naději. Izraelci byli přečišťováni jako zlatník přečišťuje stříbro. Stejně jako oni, i my jsme přečišťováni ohněm. Projdeme „ohněm i vodou“, procesem, skrze který nás proměňuje v lidi hlouběji oddanými jemu samotnému. A jeho dílo nás přivede na místo „hojnosti“.
Jeho věrnost k nám, i když my jsme nevěrní, je důvodem k jeho chválení. A právě tak reaguje i žalmista: „Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství!” (Ž 66,20). Boží dokonalou lásku k nám vidíme v Ježíši, který byl poslušný, když my jsme to nedokázali a trpěl, abychom my trpět nemuseli. (viz Fil 2,5-8) Autorka: Rebecca Van Noord

Společný zpěv je vzácná věc! To si uvědomuje čím dál tím více. Už v rámci jarních, karanténních opatřeních mi ze všeho nejvíc chyběl právě společný zpěv. Něco na tom zpěvu musí být! Která z Božích stvoření kromě člověka jsou nadána zpěvem? První mi přicházejí na mysl ptáci, potom velryby, a potom...? Ale není to spíš jejich přirozená řeč, která se jen nám jeví jako zpěv? Umí se pták nebo velryba rozhodnout, že teď nebude mluvit a začne zpívat? Umí zpívat písně tklivé, nebo naopak veselé? Pop nebo rock, lidovku nebo operu? Myslím si, že zpěv je výsostnou doménou člověka. V těch nejradostnějších chvílích i ve chvílích největšího zármutku zaznívají písně. Píseň je volání duše, na které pouhá slova nestačí. Proto jsou také Žalmy nejčtenější knihou celé Bible. Zpívejme píseň novou, a když to teď ve společném shromáždění vždycky nejde, tak ve svých kuchyních, obývácích, sprchách, dílnách, na procházce a všude tam, kde to jde. Ale nejen teď a natruc, nýbrž odteď napořád!

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Žalm 90,12) 

Poslední vteřiny roku se propadají do jámy zvané minulost a před námi se otvírá pomyslný obzor počátku, kterému říkáme Nový rok. Nedokážeme žít bez toho, aniž abychom počítali vteřiny, minuty, hodiny, dny, roky, staletí a tisíciletí. „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ Oddělení času, jednoho dne od druhého, bylo součástí Hospodinova stvořitelského díla na samotném počátku. „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“. Bůh ustanovil nad svým dílem člověka, aby ho napodoboval v nakládání s časem, který mu byl vymezen. Čas práce se má střídat s časem odpočinku. Čas všední se střídá s časem svátečním. Čas radosti s časem zármutku. Čas starého roku s časem roku nového. V jakém čase žijeme dnes? Možná budeme v pokušení označit náš čas za dobu kovidovou. Doba kovidová bude vystřídána jinou dobou, jen ještě nevíme jakou si vyslouží nálepku. Pro nás to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je vzít vážně to, co nám Bible klade opakovaně na srdce. Tento čas zaslouží hlavně tento přívlastek: je to čas krátký! „Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil.“ Nevíme, kdo z nás bude oslavovat příchod příštího roku mezi živými a kdo se přesune do slávy vzkříšeného Pána. Můžu to být já, může to být kdokoliv z vás. Nevíme, kdo z našich známých či přátel odpočítává poslední dny svého života. Jsme si vědomi vratkosti svých životů? Věnujeme čas těm správným věcem? Záleží nám na lidech kolem a jejich věčném údělu? Čas běží neúprosně a celá Země směřuje k předělu časů, který bude ještě slavnější, než původní stvoření, dokonce slavnější, než narození Krále králů - bude to čas jeho návratu, kdy se celá Země pokoří před jeho trůnem! Bude to brzo! Času mnoho nezbývá! Pane, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce!

Kazatelé a vikáři Severomoravského seniorátu Církve bratrské vítají a podporují stanovisko Sdružení křesťanských zdravotníků k problematice očkování proti onemocnění Covid-19:

Milé sestry a bratři v Kristu,

Sdružení křesťanských zdravotníků vám tímto chce nabídnout text určený jako pomoc při osobním rozhodování. Budeme rádi, když se nám podaří objasnit alespoň některé nejasnosti, které kolem očkování proti COVID-19 panují. Nevyjadřujeme se ke společenským změnám, které v souvislosti s pandemií či očkováním probíhají, ale ke zdravotní a duchovní stránce očkování. 

Členové SKZ jsou lékaři a další zdravotníci z různých oborů, kteří pracují jak v nemocnicích, tak v ambulantní péči. Všichni se v posledních měsících tváří v tvář potýkají s následky pandemie COVID-19–a to jak profesně, tak osobně. Z našeho pohledu jde o závažný medicínský a společenský problém s těžkými dopady. Zažíváme vyčerpání fyzické, duševní i duchovní a pracujeme na hranici možností. 

Obecně považujeme očkování/vakcinaci za přijatelnou a efektivní prevenci šíření infekčních chorob, která je součástí medicíny posledních 150 let. Lidstvu pomohlo očkování vypořádat se s celou řadou závažných a smrtelných onemocnění. 

Bůh dal lidskému tělu schopnost rozlišovat vlastní od cizího a bránit se proti útokům ze zevního prostředí (imunitu, obranyschopnost). Očkování pouze využívá této schopnosti a „trénuje ji“ pro budoucí setkání s nežádoucím patogenem. 

Dostatečně účinný lék proti Covid-19 neexistuje (a není na obzoru), léčba spočívá víceméně v tlumení příznaků a ovlivnění komplikací s cílem vyčkat, až se imunitní systém těla s virem vypořádá. 

Využití principu očkování pro boj s epidemií Covid-19 se nám jeví jako logické a vhodné. 

Vakcíny proti Covid-19 byly vyvinuty ve zrychleném režimu. Některé nebyly vyvíjeny „od píky“, ale již existující postupy byly aplikovány na nový patogen, tedy virus Covid-19. Znám byl i princip tzv. RNA vakcín, které fungují novým mechanismem. RNA vakcíny, ale doposud nebyly v klinické praxi použity. 

Na základě našich zkušeností z klinického výzkumu a z informací, které jsou dostupné v odborné literatuře, nemáme důvod si myslet, že by klinické zkoušky vakcín proti Covid-19 přes svou časovou omezenost byly nějakým způsobem nekvalitní, zfalšované nebo ovlivněné. 

Klinické zkoumání nově zaváděných léků (včetně vakcín) podléhá přísným pravidlům a probíhá cestou dvojitě zaslepených klinických studií více fází. Cílem je prokázat účinnost a přiměřenou bezpečnost zkoumané látky. Všechny nežádoucí účinky jsou zaznamenávány a vyhodnocovány, v případě výskytu významných nežádoucích účinků je vývoj léku ukončen. Smrtnost a jiná závažnost infekce Covid-19 není taková, aby u vakcíny proti ní byly akceptovatelné závažné nežádoucí účinky – tedy časté nežádoucí účinky musejí být velmi mírné a závažné nežádoucí účinky velmi vzácné. Zdá se nám, že dostupné vakcíny tyto požadavky splňují. Odborná diskuze o nežádoucích účincích se nám jeví být otevřená bez snahy o zatajování nebo zkreslování. 

Vzhledem k omezenému času klinických zkoušek, není z principu možno říci, neprojeví-li se v průběhu času některé neočekávané nežádoucí účinky. Zde je nutno spoléhat na kvalifikovaný odhad odborníků, případně na zkušenosti s podobnými vakcínami (existují-li). Ačkoliv nejsme odborníky v oblasti vakcín, zdá se nám rozumné akceptovat předpoklad odborníků, že pozdní nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 jsou málo pravděpodobné. 

Dostupné (a ve vývoji) jsou vakcíny několika typů, včetně inovativních RNA vakcín. mRNA v těchto vakcínách slouží buňce jako návod pro tvorbu virové bílkoviny a je velmi nepravděpodobné, že dojde k ovlivnění genetické informace očkovaného

Srovnání jednotlivých vakcín z hlediska účinnosti a nežádoucích účinků přesahuje rámec tohoto stanoviska. Obecně se domníváme, že účinnost všech u nás schválených vakcín je podobně dobrá a četnost nežádoucích účinků podobně nízká. 

Viry používané při vývoji, výrobě a testování vakcín jsou pěstovány na buněčných kulturách, které vznikly namnožením buněk několika plodů potracených (z jiných důvodů) před zhruba padesáti lety. Nejedná se tedy o buňky, které jsou přímo součástí potracených plodů, a vakcíny v žádném případě neobsahují zbytky těchto plodů. Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, se nám takový postup jeví jako akceptovatelný

Vyskytují se obavy z možného negativního duchovního vlivu očkování. Člověku byla Bohem dána autorita nad zemí, aby ji přetvářel. Lékařskou vědu považujeme za legitimní Bohem požehnaný způsob, jak napomáhat (Bohem stvořeným) úzdravným procesům v lidském těle. Z Písma vyplývá (např. Kol 2,20-21 Mt 15,10-20, 1K 10,25), že co vstupuje do těla, je tělesné a nemůže nás znečistit. Vakcíny neobsahují čipy ani jiné součásti, které by mohly člověka negativně ovlivnit. Předcházení nemocem za použití vakcín tedy považujeme za duchovně správné a v rámci Božích mantinelů

Uvědomujeme si omezenost lidského snažení v boji s jakoukoliv chorobou. Hledat jistotu v čemkoliv jiném, než v Kristu je marnost. Jak říká staré české přísloví: Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje. Proto i celý boj s epidemií nakonec zůstává v Božích rukou. 

Za Sdružení křesťanských zdravotníků: 

 MUDr. Ester Czudková, ORL lékařka, CB Český Těšín 

 MUDr. Petr Daňa, chirurg, CB Vsetín - Jasenka 

 MUDr. Aleš Hejlek, internista, primář oddělení pracovního lékařství, CB České Budějovice 

 MUDr. Jiří Holý, Ph.D., internista a klinický farmakolog, CB České Budějovice 

 MUDr. Andrea Pekárková, praktická lékařka, Ordinace pro chudé Armády spásy, AS Ostrava 

 MUDr. Lenka Obare Pyszková, lékařka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, AC Olomouc 

 MUDr. Štěpán Rucki, CSc., pediatr, primář dětského oddělení, SCEAV Oldřichovice u Třince 

 MUDr. Petra Sovjáková, praktická lékařka, KřSb Ostrava 

 MUDr. Vít Šmajstrla, ambulantní gastroenterolog a internista, KS Ostrava

zdroj: www.skzcr.cz

Květnou nedělí začal Velikonoční týden. V historii Izraele hraje významnou roli beránek. Patří k oslavě velikonoc. Existují přinejmenším dvě zásadní paaáže Starého zákona, které nám osvětlují to, co se událo před dvěma tisíci léty v Jeruzalémě na hoře Golgota. Tou první je následující oddíl k knihy Genesis:

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: „Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“

Izák, Abrahamův milovaný syn, byl uchráněn před smrtí, místo něj Abraham obětoval berana s kopyty a rohy. Abrahamova víra v záchranu Izáka je zřejmá z jeho výroku před výstupem na horu Mórija, když řekl svým služebníkům: "vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme". Abraham věřil, že Bůh zaopatří za Izáka zástupnou oběť. Jeho víra je pro nás dodnes příkladem!

 

„Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“

Abraham věřil, že Bůh zaopatří beránka k zápalné oběti, který zachrání život jeho syna Izáka a to se také stalo. Ježíš posílá dva své nejbližší učedníky, aby mu zaopatřili beránka k velikonoční večeři. Při poslední společné večeři s učedníky se místo samotného beránka do popředí dostává chléb a víno. „Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se za vás prolévá.“ Ten beránek, kterého vyhlížel Abraham, seděl mezi svými učedníky a chystal se obětovat sám sebe za ně i nás, abychom nemuseli propadnout smrti, ale mohli žít věčně s ním!

Po pátečním ukřižování a pohřbení Ježíše nastalo předlouhá sobota beznaděje a úzkosti. V neděli brzo ráno vyráží Ježíšovy učednice prokázat svému Mistrovi poslední službu, na kterou už ve spěchu pátečního končího dne a blížící se soboty nebyl čas - pomazat jeho tělo vzácnými leji a mastmi. To, co následovalo, změnilo nejen je, ale dějiny světa: "Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.  Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“

Kristus byl vzkříšen z mrtvých! Jistotně je vzkříšen!

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300